อำนาจหน้าที่

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • (๑) ดำเนินการกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการ
  ป้องกัน เรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ที่อธิบดีกำหนด
  (๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  1 – 7  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในดังนี้
        กลุ่มอำนวยการและแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  (1)   ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
  (2)   ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน
  (3)   ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  (4)   ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน งบประมาณและโครงการของสำนักงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
  (5)   ศึกษาวิเคราห์ความเป็นไปได้เพื่อเสนอแนะแนวทางจัดทำและประสานงานแผนการปฏิบัติงานของกรมฯให้สอดคล้องกับความต้องการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (6)   ศึกษา วิเคราห์ วางแผนและจัดทำแผนงานหรือโครงการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อร่องน้ำทางเดินเรือ ตลิ่งหรือชายฝั่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (7)   ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดระบบการขนส่งทางน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (8)   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประมวลข้อมูลของสำนักงานเชื่อมโยงกับกรมฯเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  (9)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  2.      สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
  – สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
  – สำนักงานเจ้าท่าภูมิภารสาขานนทบุรี
  – สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
  – สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  (1)   รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนและงานคนประจำเดือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (2)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:28 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 69

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่